İdari Birimler
17 Mart 2023

•ARŞİV - Dahili Tel: 1428

•AYNİYAT - Dahili Tel: 1679 - 1799

•BİYOMEDİKAL (DAYANIKLI-TÜKETİM) - Dahili Tel: 1889

•ECZANE - Dahili Tel: 1172 - 1215

•EĞİTİM BİRİMİ - Dahili Tel: 1186 - 1265

•ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ - Dahili Tel: 1196

•EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ - Dahili Tel: 1136 - 2514

•EVRAK KAYIT - Dahili Tel: 1715

•FATURALAMA - Dahili Tel: 1272

•GİDER TAHAKKUK - Dahili Tel: 1342

•GÜVENLİK - Dahili Tel: 1200 - 1491

•HASTA HAKLARI - Dahili Tel: 1624 - 1875

•İAŞE - Dahili Tel: 1409

•İLETİŞİM VE TANITIM BİRİMİ - Dahili Tel: 1224

•İNSAN KAYNAKLARI - Dahili Tel: 1797 - 1867

•İSTATİSTİK : 1179

•KALİTE YÖNETİM BİRİMİ - Dahili Tel: 1336 - 1125

•KLİNİK KODLAMA: 1841

•KLİNİK MÜHENDİSLİK - Dahili Tel: 1569

•MAAŞ MUTEMETLİK - Dahili Tel: 1801 - 1610

•SAĞLIK KURULU- Dahili Tel: 1167 - 1237

•SATINALMA 1- Dahili Tel: 1596 - 1664

•SATINALMA 2- Dahili Tel: 1409-1345-1494-1582-1627-2029

•SÜREKLİ İŞÇİ MAAŞ ve ÖZLÜK - Dahili Tel: 1678

•TEKNİK HİZMETLER - Dahili Tel: 1631 - 1891 - 1282 - 1297

•TIBBİ SARF- Dahili Tel: 1205 - 1351